کلیک آسان
کلیک آسان
کلیک آسان
بسته نقره ای
10.000.000 ریال

پشتیبانی یکساله

مدیریت مناسبت ها

مدیریت سایت

به روزرسانی به نسخه جدید

به روزرسانی المان ها

ایجاد صفحه دلخواه

---

---

---

بسته طلایی
12.000.000 ریال

پشتیبانی یکساله

مدیریت مناسبت ها

مدیریت سایت

به روزرسانی به نسخه جدید

به روزرسانی المان ها

ایجاد صفحه دلخواه

ویرایش المان ها

تغییر ظاهر سایت

چندزبانه

بسته برنز
8.000.000 ریال

پشتیبانی یکساله

مدیریت مناسبت ها

مدیریت سایت

---

---

---

---

---

---

<p>متن درباره ما</p>